Privacybeleid

Privacybeleid

Navolgend privacybeleid is van toepassing op de website www.carpool.be, of de Carpool-app van Mpact en de daarmee gerelateerde domeinnamen en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw en Mpact asbl van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van de website (waaronder ook de app). Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR-wetgeving). In dit privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de via de website geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop de gebruiker de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de privacywetgeving gebruik kan maken.

De gegevens die de abonnee op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de privacywetgeving. 

 

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De website wordt beheerd door Mpact en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact en in de disclaimer.

Aan Mpact asbl met maatschappelijke zetel te 5030 Gembloux, Rue Buisson-Saint-Guibert 1 bus B wordt toegang verleend tot de gegevens bekomen via de website gezien de softwaretool eveneens door haar wordt gebruikt.

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw, Mpact asbl en voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder. 

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Bezoekers kunnen zich via carpool.be en de Carpool-app van Mpact registreren om op zoek te gaan naar carpool-partners en vervolgens onderling af te spreken. Mpact registreert en verwerkt de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, wanneer zij/hij gebruik maakt van de functionaliteiten op voornoemde website en van de diensten die via deze website wordt aangeboden. De door Mpact geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen: naam en voornaam, geboortedatum, geslacht en woonplaats en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Voor werknemers kunnen ook werkplaats, personeelsnummer, ploeg en afdeling hieraan worden toegevoegd

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

Omwille van de accuraatheid van de data op Carpool worden herhalende ritten uiterlijk na 6 maanden gedeactiveerd, tenzij die expliciet worden verlengd door de betrokken persoon. Deze ontvangt hiervoor 1 maand op voorhand een e-mail met een link voor verlenging. Niet-actieve ritten blijven in de database aanwezig, maar zijn niet langer zichtbaar als zoekertje voor andere carpoolers. 

Persoonsgegevens worden gedurende – twee (2) jaar bijgehouden, omwille van het gebruiksgemak van een persoon die zich opnieuw wil aanmelden. Na 2 jaar inactiviteit worden deze persoonsgegevens geanonimiseerd en blijft dit carpool dossier enkel nog behouden voor statistische informatie.

Telkens de abonnee persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast kan Mpact via website logs anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat de abonnee gebruikt of de domeinnaam van de website(s) langs waar de abonnee naar de Mpact-website gekomen is, of de link waarlangs de abonnee die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mpact-website(s) permanent te optimaliseren voor de gebruikers, oftewel abonnees. .

Deze website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard. De surfgegevens worden hierna verwijderd maar kunnen tot dan wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de website strafbare feiten zijn gepleegd.

 

3. GEGEVENS INGEVOERD DOOR DERDEN

Persoonsgegevens kunnen ook via een carpoolcoördinator uit zijn organisatie op Carpool.be ingevoerd worden. De carpoolcoördinator heeft dan de verantwoordelijkheid om de werknemer toestemming te vragen en de juiste gegevens in te voeren en accuraat te houden. Hij licht de persoon in over de doelstellingen van de dataverwerking en zijn recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Mpact draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens die werden ingevoerd door derden. Mpact kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval er onduidelijkheid over of een gebrek aan toestemming bestaat of in geval er onvoldoende inlichtingen zijn gegeven aan de werknemer.

 

4. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De via de website verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt via een door Mpact beheerd elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken. 

 

5. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De abonnee beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Ook kan de abonnee zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van diens persoonsgegevens aan derden, het combineren van diens persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Daarnaast beschikt de abonnee over het  recht om de schrapping of verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer de abonnee bezwaar heeft tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de abonnee via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@Mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de abonnee ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan de abonnee vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Mpact niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens de abonnee verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact de abonnee vragen om het verzoek (nader) te specificeren.

De abonnee heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen hem in de gelegenheid brengt om persoonlijke gegevens aan Mpact verleend, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten heen.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om de abonnee te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact , kan de gebruiker - indien hij/zij dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen - dit melden aan Mpact. Ook zal in elke informatiemail en elektronische nieuwsbrief die Mpact toestuurt een link worden geplaatst om van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. Mpact kan tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst de gebruiker informeren via nieuwsbrieven.

Bovendien kan de abonnee steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien deze meent dat Mpact de rechten niet naleeft: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: contact@apd-gba.be).

 

6. HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Cookies zijn bestandjes waarin bepaalde gegevens van een bezoeker van een website worden opgeslagen. Deze zijn gekoppeld aan de browser die je gebruikt.

Voor de website carpool.be worden slechts enkele cookies gebruikt. Die gelden meteen voor elk subdomein van de website (www.carpool.be, events.carpool.be etc). Voor het gebruik van alle niet-noodzakelijke cookies wordt expliciete toestemming gevraagd aan de bezoekers van de website.

Algemeen kunnen cookies ingedeeld worden naar duur, herkomst en doel.

Duur

Herkomst

Doel

 

Cookies op carpool.be:

Carpool.be plaatst deze cookies voor Google Analytics zelf, via een script van Google op de website. Google Analytics gebruikt vooral first-party cookies, omdat cookies door derden vaak geblokkeerd worden door een browser. Carpool.be maakt echter géén gebruik van “marketing cookies”. Deze laatste zijn cookies door derden (DoubleClick cookies). Je zal op een andere website nooit plots een advertentie te zien krijgen voor Carpool.be omdat je onze website hebt bezocht.

Je kan je voorkeuren m.b.t. cookies op elk moment wijzigen, door op het icoon links onderaan de website te klikken.

 

7. MAILCHIMP 

Mpact maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van de abonnee.

 

8. WIJZIGING PRIVACYBELEID 

Mpact mag de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde wijzigen, zolang dit conform is aan de gangbare Europese en nationale wetgeving.

De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de website en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. .

Mpact.be behoudt zich ook het recht om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging

 

Versie van 5 januari 2023